ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

График за консултации през първи срок на 2017-2018г.

Годишен план на училището за учебната 2016/2017 г.

Приложение 23 доклад самооц. 2015-2016

Стратегия за развитие на ПГД-гр.Велинград за периода 2016-2020г.

Училищни учебни планове

 План за справяне с тормоза в училище по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“.

Инструктаж на педагогическите специалисти в случай на инцидент

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Анкетни карти –  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) 

Хари Димитров Юлиян Коруджийски  Венелин Йонов  Алиш Мечкарски Роза Ковачева Марин Терекиев Йордан Томов Христо Митев Борис Зафиров  Александър Христов